شش عملکرد دستگیره در خودرو در رانندگی

همه ما روی در ماشینمون دستگیره داریم ولی فقط برای باز کردن در از آن استفاده می کنیم.
در صورتی که سازندگان خودرو در هنگام قرار دادن و جانمایی دستگیره به آن اندیشیده اند.
در حقیقت ۶ عملکرد در جانمایی دستگیره در خودرو پنهان شده است
تنها یکی از آنها تنظیم آینه بغل سمت راننده می باشد.

دیگری تنظیم خودرو در هنگام پارک کردن در حاشیه خیابان در این کلیپ به راحتی با عملکردهای نهان در خودرو آشنا شده و در هنگام رانندگی از آن بهره مند شوید.