اولین اتومبیل در ایران

  نیاز به حمل و نقل، به تاریخ تمدن بر می گردد . اولین یا ابتدایی ترین تسهیلات حمل و نقل، گذرگاه هایی بودند که

ادامه مطلب »