اختصاص معابر به عابر پیاده و دوچرخه سوار

اختصاص معابر به عابر پیاده و دوچرخه سوار

در شهرهای انسان محور گاها معابر به عابرین پیاده و دوچرخه سواران اختصاص می یابد