حداکثر سرعت

حداکثر سرعت در پیاده روها ١٠ کیلومتر بر ساعت، در مسیرهای ویژه دوچرخه ٢٠ کیلومتر بر ساعت و در خیابانهای شهری ٣٠ کیلومتر بر ساعت مناسب است. .همه طراحی ها و قوانین بر این اساس نیاز به بازنگری دارند. .