دانلود اپلیکیشن پایاب پارک شهرداری شهرضا

 

شهروندان شهرضایی می توانند با دانلود و نصب اپلیکیشن«پایاب پارک»مستقیما به پنل کاربری خود در سامانه کارت پارک الکترونیک شهرداری شهرضا دست یابند.