در یک جای پارک خودرو ١٠ تا ١٢ دوچرخه می‌تواند پارک کند.

در یک جای پارک خودرو ١٠ تا ١٢ دوچرخه می‌تواند پارک کند.

پیام هلندی ها به دنیا این است که فواید دوچرخه رو دست کم نگیرید. این پارکینگ دوچرخه مقابل سفارت هلند در هلسینکی فنلاند قرار دارد.