شهرها را برای سالمندان قابل زندگی، راحت و ایمن کنیم

 

سالمندان و توانیابان بخش قابل توجهی از جمعیت شهرها هستند که برای جابجایی نیاز به تردد و پیاده‌روی دارند.

شهرها را برای سالمندان قابل زندگی، راحت و ایمن کنیم.