تصویر: شش عملکرد دستگیره در خودرو در رانندگی
شش عملکرد نهان در جانمایی دستگیره در خودرو

شش عملکرد دستگیره در خودرو در رانندگی


در حقیقت ۶ عملکرد در جانمایی دستگیره در خودرو پنهان شده است تنها یکی از آنها تنظیم آینه بغل سمت راننده می باشد.

  • ۰
  • ۴۰