تفاهم نامه با شهرداری شهرضا

 

تلفیق لوگو شرکت پارس پایاب البرز و شهرداری شهرضا

تفاهم نامه ای با شهرداری شهرضا جهت اجرای طرح پارک حاشیه منعقد گردید.

در این قرارداد مقرر شد این شرکت در هسته مرکزی شهر شهرضا با استفاده از خودرو مکانیزه و نرم افزار پایاب پارک نسبت به مدیریت پارک حاشیه اقدام نماید.

شرکت ضمن جانمایی تابلوهای پارک حاشیه با استخدام پارکبان و همچنین استفاده از خودرو مکانیزه ثبت توقف در پارک حاشیه را در دستور کار خود قرار داد