ترافیک

حداکثر سرعت

حداکثر سرعت در پیاده روها ١٠ کیلومتر بر ساعت، در مسیرهای ویژه دوچرخه ٢٠ کیلومتر بر ساعت و در خیابانهای شهری ٣٠ کیلومتر بر ساعت

ادامه مطلب »